U bent hier: startpagina » nieuws » 114

BEZOEK GEMEENTERAAD

Bezoek Gemeenteraad aan de vier Leefgebieden

 

De gemeente Borger-Odoorn heeft in 2011 onderzoek gedaan naar de leefbaarheid in alle dorpen van de gemeente. Voor het onderzoek is een inventarisatie gemaakt van de aanwezige voorzieningen, het verenigingsleven en andere activiteiten in de dorpen. Samen met een score voor bereikbaarheid van de dorpen geeft dit een beeld van de ‘veronderstelde leefbaarheid’. De ‘ervaren leefbaarheid’ is gemeten met een schriftelijke enquête.

 

Ervaren leefbaarheid

Bij de ‘ervaren leefbaarheid’ gaat het om de beleving van burgers: hoe tevreden zijn zij met hun

kern als woonplaats? Om deze tevredenheid te kunnen verklaren en aanknopingspunten te

bieden voor beleid, zijn in de enquête specifieke vragen gesteld over zaken als werk, het gebruik

van voorzieningen,  de woonomgeving en de eigen woning, mobiliteit, sociale samenhang, vrijwilligerswerk, vrije tijdsbesteding en cultuur en veiligheid en overlast. Ook is gevraagd wat de belangrijkste onderwerpen zijn waaraan de gemeente moet werken om de leefbaarheid in de eigen kern in stand te houden. Het onderzoek geeft ook een beeld van waar inwoners heen gaan voor bepaalde voorzieningen.

 

Van zes kernen naar vier Leefgebieden

In de dorpsstructuur van Kern en Kader gingen we uit van zes hoofdkernen. Uitde enquete over “ervaren leefbaarheid” valt op te maken dat de bewegingen van mensen binnen onze gemeente, oftewel hun ervaren leefbaarheid, kan worden ingedeeld in vier leefgebieden. Daarbij zijn ze niet gebonden aan onze gemeentegrenzen.

Minder maar beter, oftewel kwaliteitsverbetering is altijd een uitgangspunt geweest van Kern & Kader. Door economische en demografische krimp lopen we tegen de grenzen aan van het beleid van de zes hoofdkernen, waardoor de leefbaarheid onder druk komt te staan in een plattelandsgemeente als Borger-Odoorn. Om de kwaliteit te kunnen behouden, is de indeling van zes hoofdkernen naar vier leefgebieden op 19 april 2012 vastgesteld door de gemeenteraad.

 

Uitwerking van de vier leefgebieden

Met het Leefbaarheidsonderzoek en de overgang van zes hoofdkernen naar vier leefgebieden heeft het college met de gemeenteraad een bezoek gebracht aan de leefgebieden. De politiek is tijdens deze vier bijeenkomsten met de burgers in gesprek gegaan over de resultaten van het leefbaarheidsonderzoek en de leefgebieden.

 

Tijdens deze vier bezoeken is met de bewoners gesproken over de resultaten van het leefbaarheidsonderzoek en de overgang naar vier leefgebieden. Vervolgens zijn de aanwezigen in groepen uiteen gegaan om verder te discussieren aan de hand van drie stellingen. De eerste twee stellingen gingen over het leefbaarheidsonderzoek. Uit de enquete komt naar voren dat de bewoners van Borger-Odoorn Noaberschap zeer belangrijk vindt. Ruimt 80% geeft aan de mensen in de buurt te willen helpen en verwachten dat anderen dat ook doen. Daarentegen komt uit dezelfde enquete naar voren dat slechts 40% bereid is iets voor hun dorp (Dorpskracht) te doen.

Over de vraag over het autogebruik, geeft 89% aan, op ieder moment van de dag de beschikking te hebben over een auto. Daarentegen wordt het openbaar vervoer laag gewaardeerd door onze bewoners.

De derde stelling ging over de overgang naar vier leefgebieden en wat dit betekent voor de voorzieningen.

 

Noaberschap is een goede basis voor Burger/Dorpskracht?

Bij de eerste stelling kwam uit de verschillende avonden naar voren dat het Noaberschap in de gmeente Borger-Odoorn sterk ontwikkeld is. Daarentegen is de Burger-/Dorpskracht lastiger te organiseren. Dit komt mede door de grootte en/of de lintbebouwing van een dorp. Daarom moet dit voor sommige dorpen op wijk- of buurtniveau georganiseerd worden, waarbij de gemeente een fasciliterende en/of stimulerende rol heeft.

 

Door het slechte openbaar vervoer zijn de inwoners van de gemeente Borger-Odoorn gedwongen tot de auto?

Uit het leefbaarheidsonderzoek kwam verder naar voren dat het autogebruik in de gemeente Borger-Odoorn zeer hoog ligt. Tijdens de vier bijeenkomsten werd de conclusie getrokken dat het wonen op het platteland het noodzakelijk maakt dat de bewoners voor de auto kiezen. De groep bewoners die niet de beschikking hebben over een auto, zijn voor het overgrote deel in staat om door middel van hun omgeving (Noaberschap) zich te verplaatsen. Voor de mensen zonder vervoer zal er verder onderzoek komen naar een effectief doelgroepenvervoer.

 

De overgang naar vier leefgebieden is de oplossing om het voorzieningenniveau in stand te houden?

Bij de stelling dat overgang naar vier leefgebieden de beste oplossing is om het voorzieningenniveau in stand te houden kwam in de avonden naar voren dat dit als logisch wordt ervaren. Dit past binnen het beleid dat beweging van onze burgers leidend moet zijn. Als kanttekening werd wel in alle vier leefgebieden geplaatst dat er bij de bewoners wel de angst bestaat voor verlies van voorzieningen.

 

Uitwerking

De resultaten van de bezoeken aan de vier leefgebieden worden meegenomen in de uitwerking van het gemeentelijk beleid.

 

Gebiedscoördinatoren

Voor vragen over de vier leefgebieden kunt u contact opnemen met één van de vier gebiedscoördinatoren:

 

 

 

Wietze van der Harst

Tel. 140591

w.vdharst@borger-odoorn.nl

Leefgebied Noord-Oost

Nieuw-Buinen,  Buinerveen, Drouwenermond en Drouwenerveen

 

Jakob Rijnberg

Tel. 140591

j.rijnberg@borger-odoorn.nl

Leefgebied Zuid-West

Exloo, Odoorn, Valthe, Klijndijk, Exloërveen en Odoornerveen

 

Paul van Houten

Tel. 140591

p.vanhouten@borger-odoorn.nl

Leefgebied Noord-West

Borger, Drouwen, Bronneger, Bronnegerveen, Buinen, Westdorp, Ees, Eesergroen, Eeserveen en Ellertshaar

 

Heleen Schut

Tel. 140591

h.schut@borger-odoorn.nl

Leefgebied Zuid-Oost

Zandberg, 2e Exloërmond, Valthermond, 1e Exloërmond, 2e Valthermond

geplaatst op: 09/03/2013

Terug naar het nieuwsoverzicht